Friday, August 31, 2007

ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္လူသားက်င့္၀တ္
ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာသည္ လူသားတို႔၏ေန႔စဥ္ ဘ၀က္ို နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္လႊမ္းမိုး၍ ပံုစံေျပာင္းလဲေပးေနသည္ကိုအထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။အထူးသျဖင့္နည္းပညာသည္ State of theart ေခၚမ်ားစြာ အႏုစိတ္၍ အသိဥာဏ္္တစ္ခုအသြင္ေဆာင္္လာခ်ိန္္တြင္လူသားတုိ႔၏ဘ၀က္ုိေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလညး္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။အခိိ်ဳ႕ေသာ Stateof the art နည္းပညာမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမျမန္ေသာျမန္မာ့လူေဘာင္ကိုပင္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာသည္က္ုိ သတိထားၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ State of the art ဆိုသည္မွာ အႏုပညာသေဘာကို ေဆာင္လာေသာနည္းပညာကိုဆိုလိုပါသည္။ အလ်ား ၃ လက္မ အနံ ၁.၅ လက္မသာရွိေသာ တယ္လီဖုန္းမ်ားအတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဗီဒီယိုကင္မရာ ၊ စသည္မ်ားထည့္သြင္းလာႏိုုင္ျခင္းမ်ိဳးကို State of the art နည္းပညာဟုေခၚဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာကင္မရာမ်ားကိုယခင္ကႏိုင္ငံတကာတြင္ သီးျခားဖြင့္လွစ္ထားေသာ Spy Shop ေခၚေထာက္လွန္းေရးသံုးပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္သာ သီးျခား၀ယ္ယူခဲ့ရေသာ္လည္းယခုအခါလမ္းေဘးတြင္အလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရွိသြားႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္မွာဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာအံ့မခန္းတိုးတက္မႈ၏ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔တိုးတက္လာေသာအႏုပညာသေဘာေဆာင္သည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ တစ္္ဖက္တြင္လူသားတို႔၏ ဘ၀ကိုုမ်ားစြာလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သြားေစခဲ့သည္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္းလူသားတို႔၏ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ နည္းပညာတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံတြင္ ၉/၁၁ျဖစ္စဥ္အၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာသံုးဗီဒီယ္ိုကင္မရာမ်ား၊ဒီဂ်စ္တယ္ထုတ္လႊင့္စက္မ်ား၊ ၿဂိဳလ္ထုနည္းပညာစသည္တို႔ကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳ၍ျပည္သူလူထု၏ လႈပ္ရွားမႈက္ုိ ေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့ရာ ေလဆိပ္မွ၀င္လာေသာဧည့္သည္တစ္ဦးလက္ရွိမည္သည့္ေနရာတြင္ေရာက္ရွိေနသည္ကိုအခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္အတြင္းရွာေဖြႏိုင္သည့္အဆင့္ကိုေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။တစ္ဖက္တြင္လည္းဤနည္းပညာမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီဟုဆိုကာကန္႔ကြက္မႈမ်ုားလည္းရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္းနည္းပညာေရစီးေၾကာင္းသည္အရွိန္အဟုန္ျဖင့္စီးဆင္းေနသည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္ေပၚေပါက္လာေသာ Bluetooth နည္းပညာ၊ အင္ဖရာရက္နည္းပညာ၊ အင္တာနက္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္၍ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္မည့္သေဘာေဆာင္လာၿပီး လူသားတို႔၏ က်င့္၀တ္ျဖင့္သာဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ေတာ့မည့္ သေဘာတရားသည္မ်ားစြာထင္ရွားလာေနပါသည္။ ယေန႔ေပၚထြန္းလာေနေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသံုး တယ္လီဖုန္းေလးတစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုၾကည့္ပါ။ မိမိေရွ႕တြင္ရွိေနေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကိုအလြယ္တကူမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ၿပီး Bluetoothစနစ္ျဖင့္ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိတယ္လီဖုန္းတစ္လံုး၊ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးေပၚသို႔အလြယ္တကူေပးပို႔ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ GPRS စနစ္သံုးဆဲလ္လူလာတယ္လီဖုန္းမ်ားဆိုလွ်င္အဆိုပါဗီဒီယိုမွတ္တမ္းက္ုိ အင္တာနက္ေပၚသို႔ အလြယ္တကူေပးပို႔ ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကမာၻေပၚရွိအျခားတယ္လီဖုန္းတစ္လံုးသို႔လည္း အလြယ္တကူေပးပို႔ႏိုင္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ဤကိစၥသည္ယေန႔အထင္ရွားဆုံးဥပမာျဖစ္ၿပီး လူသားတို႔၏ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ နည္းပညာလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားသာမက ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားပါ လြင့္တင္ႏုိင္ေသာ အင္တာနက္၀က္ဘ္ ဆိုုုက္မ်ားပါေပၚေပါက္လာေနရာလူတိုင္းရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာတစ္ခုအသြင္ အလြယ္တကူေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္ဤသို႔ေသာလူသားတို႔၏ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနသည့္နည္းပညာမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမွာလူသားတို႔၏ က်င့္၀တ္တစ္ခုသာရွိပါေတာ့သည္။ထိုသို႔ဆိုလွ်င္လူသားတို႔၏ အတြင္းပိုင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးသည္ ယေန႔ျဖစ္ထြန္းလာေနေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လိုက္ပါႏုိင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးလာသည္ကိုေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ဖက္တြင္လည္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းရွိလူသားအားလံုး၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးကိစၥသည္ တနည္းအားျဖင့္ ပညာေရးကိစၥ၊အသိဥာဏ္ကိစၥျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္တို အတြင္း အလြယ္တကူ ျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ၏ စြမး္ေဆာင္ရည္အေပၚ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းမွ သေဘာေပါက္၍ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အသစ္မ်ားကို အေလးအနက္ လိုက္နာက်င့္သံုုးေရးျဖစ္သည္။ တတိယနည္းလမ္းမွာ ယခုကဲ့သို႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အလြဲသံုးစားျပဳ၍ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးသူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူေရးျဖစ္သည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္းသည္ မ်ားစြာထိေရာက္ေသာ ဟန္႔တားမႈျဖစ္ရာ ဥပေဒမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီျပဳျပင္စီရင္ျခင္းတစ္ခုသာ လုပ္ေဆာင္ရွိပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာအသုံးခ်၍ လူသားတို႔၏ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအား လူသားမဆန္ေသာ က်င့္၀တ္ခ်ဳိုးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပး၍ ထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားစီရင္ျခင္းသည္လည္းေနာင္အလြဲသံုးစားမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုသာျဖစ္၍တားဆီး၍မရႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္းမ်ားစြာထင္ရွားေနသည္ျဖစ္ရာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လူ႔ေဘာင္၏ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္မွာ လူသားတိုင္း၏တာ၀န္ျဖစ္ေပသည္ဟု The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

1 comment:

Ashley Brown said...

It is really a very informative and interesting article on the topic. You can also try to hire the best dissertation writing services UK to secure better grades for you.
dissertation writing service uk